คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ส.ค.63 ถึงวันที่ 18 ส.ค.77
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. ผศ.จิรนันท์ ไชยบุปผา ผู้ช่วยคณบดี และ ดร.จิดาภา พรยิ่ง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลช่องว่างและโอกาสในการสร้างความร่วมมือ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลังเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีว
 
     

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. ผศ.จิรนันท์ ไชยบุปผา ผู้ช่วยคณบดี และ ดร.จิดาภา พรยิ่ง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลช่องว่างและโอกาสในการสร้างความร่วมมือ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลังเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา