คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ส.ค.63 ถึงวันที่ 24 ส.ค.76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ EdPEx 2562
 
     

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ EdPEx 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัทราทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ และอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา มาเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ