คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ส.ค.63 ถึงวันที่ 16 ส.ค.83
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 13.00 น. เนื่องด้วยคณะนิติศาสตร์เปิดการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรก เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงมีการเชิญบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาระดับบั
 
     

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 13.00 น. เนื่องด้วยคณะนิติศาสตร์เปิดการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรก เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงมีการเชิญบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยประเด็นในการแลกเปลี่ยนประกอบด้วยกระบวนการรับนิสิตตั้งแต่แรกเข้าไปจนสำเร็จการศึกษา ความรับผิดชอบระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยและคณะ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยได้ชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อาคารคณะนิติศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา