คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ส.ค.63 ถึงวันที่ 24 ส.ค.78
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง จัดประชุมเตรียมแผนงานกิจกรรมนิสิต และวางแผนดำเนินกิจกรรมรับน้อง (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563
 
     

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง จัดประชุมเตรียมแผนงานกิจกรรมนิสิต และวางแผนดำเนินกิจกรรมรับน้อง (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลศิไพฑูรย์ อาคารเรียนคณะนิติศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา