คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 มี.ค.63 ถึงวันที่ 26 มี.ค.74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 6 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
 
     

วันที่ 6 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มกระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0
แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางกฎหมาย นิติวิทยาศาสตร์และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอำนวยความยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ และ ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย ณ โรงแรมมารวย การเด้น กรุงเทพฯ