คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 มี.ค.63 ถึงวันที่ 13 มี.ค.75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 5 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมประชุมกับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
     

วันที่ 5 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมประชุมกับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นประธานในการประชุม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ที่ปรึกษากระทรวงฯ รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงฯ ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณบดีและผู้แทนคณะนิติศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ คณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมในการประชุมหารือหลายประเด็นอาทิ แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียน การสอน การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ การวิจัยทางนิติศาสตร์ร่วมกันระหว่างสถาบัน และการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนของประเทศ เป็นต้น เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาวิชานิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม