คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ก.ย.62 ถึงวันที่ 6 ก.ย.79
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
 
     

วันที่ 14-15 กันยายน 2562 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยเป้าหมายปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ.2561 ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวคาดว่าจะใช้สำหรับนิสิตรับเข้าปีการศึกษา 2563