คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ก.ย.62 ถึงวันที่ 7 ก.ย.75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมูลนิธิอันเฟรล ได้เข้าประชุมร่วมกับนายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการ
 
     

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว ผู้ช่วยคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์ อารจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมูลนิธิอันเฟรล ได้เข้าประชุมร่วมกับนายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการ ณ สำนักงานคณะการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
โดยในโอกาสนี้มูลนิธิอันเฟรลได้ส่งมอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของคนพิการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดทำโดยผู้ช่วยเจษฎา ทองขาว และข้อเสนอแนะจากการประชุมงานรณรงค์แผนแม่บทอาเซียน พ.ศ.2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้งของคนพิการ ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งของคนพิการต่อไปในอนาคต