คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ก.ย.62 ถึงวันที่ 12 ก.ย.78
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และหัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)"
 
     

วันที่ 11 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และหัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)" เพื่อทราบรายละเอียดของแนวทางในการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้แก่หน่วยงานที่มีศักยภาพความพร้อมเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาของระบบงานของคณะ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม