คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.ย.62 ถึงวันที่ 18 ก.ย.79
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชุมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2562
 
     

วันที่ 9 กันยายน 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชุมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2562 โดยได้ให้โอกาสตัวแทนนิสิตทุกชั้นปี มาแลกเปลี่ยนรับฟังปัญหาเกี่ยวกับคำร้องของนิสิตในเรื่องต่างๆ เพื่อความเข้าใจของนิสิตและอาจารย์ให้ตรงกัน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์