คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 พ.ค.62 ถึงวันที่ 31 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 3 / 2561
 
     

ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 3 / 2561

1. นิสิตที่ตก ( ติด F ) ในรายวิชาใด ในปีการศึกษา 1/2561 และ ปีการศึกษาอื่น สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้ทุกรายวิชา ทุกกรณี เช่น ตกรายวิชาปี 1 สามารถลงทะเบียนสอบซ่อม ปี 4 ได้ โดยสามารถลงทะเบียนได้ในระบบทะเบียน ตั้งแต่ วันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2562

2. นิสิตที่ตก (ติด F ) ในรายวิชาใด ในปีการศึกษา 2/2562 สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้ในวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562 โดยลงทะเบียนผ่านคำร้อง ณ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่าช้า

3. นิสิตสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้ ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ไม่สามารถลงทะเบียนเกินกว่า 9 หน่วยกิตได้ทุกกรณี เว้นแต่นิสิตที่ลงทะเบียนวิชาฝึกงานสามารถขยายได้เป็น 12 หน่วยกิต

หมายเหตุ : หากมีกรณีสงสัย ติดต่อสำนักงานคณะนิติศาสตร์ โทร 086-9600846 074-317-687