คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 ก.พ.62 ถึงวันที่ 28 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมเพื่อเตรียมความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเที่ยวเมืองไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
 
     

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 Mr. Mohd Afandi Abu Bakar กงสุลใหญ่มาเลเซีย เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเที่ยวเมืองไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีตัวแทนส่วนงานต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา