คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 ต.ค.61 ถึงวันที่ 22 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศตารางสอบ วิทยาเขตสงขลา กรณีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน กลุ่มจัดสอบเอง ( ตารางสอบซ้ำซ้อนกัน )