คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
วิเทศสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำรวจนิสิตที่มีความสนใจประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศในอนาคต
 
     
ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะสำรวจจำนวนนิสิตที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศในอนาคต โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ติดต่อเมื่อคณะฯ มีกิจกรรมด้านต่างประเทศในอนาคตต่อไป
สำหรับผู้ที่สนใจ เชิญเข้ากรอกข้อมูลได้ตาม link ข้างล่างครับ...
https://docs.google.com/forms/d/1u8CLAX8piyimfQSMYFnOrEIS1XWPQcGheuAE9AN1DDI/