คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 11 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยทักษิณ  <<คลิกที่นี่


ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิ์ผ่านการคัดเลือกได้มากกว่า 1 สาขา 
โดยให้เลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
เพียง 1 สาขาวิชา ตอนยืนยันสิทธิ์ในระบบ clearing house 

     
     ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ 
Clearing House รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ต้องดำเนินการดังนี้
     1. ต้องเข้าทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ผ่าน website : http://tcas61.cupt.net/ ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561
       ทั้งนี้หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ไม่เข้าทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

     2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์
        ผ่าน 
website : http://www2.tsu.ac.th/org/student/ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

     3. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. โดยต้องรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ระหว่างเวลา 08.30 – 09.00 น. 
         ณ สถานที่ที่กำหนด ผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา

      4. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้แสดงต่อกรรมการรับรายงานตัวสอบสัมภาษณ์
           4.1 ใบสมัครส่วนที่ได้รับคืนจากธนาคาร ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย
           4.2 บัตรประชาชนฉบับจริง หรือทะเบียนบ้านฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
           4.3 ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
                และผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระวิชา โดยจะต้องให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามรับรอง และประทับตราโรงเรียนเป็นสำคัญ 
                และสำเนา 1 ฉบับ พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ ผู้ที่ไม่นำระเบียนแสดงผลการเรียนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ได้

     5. สมาคมที่ประชุมอธิการแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง website : http://tcas61.cupt.net/  
         ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะถูกส่งชื่อ
ตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในรอบที่ 4 (Admission) และรอบที่ 5 (การรับตรงอิสระ)

     6. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่าน website : http://www2.tsu.ac.th/org/student/ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

     7. Download เอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียนงวดแรก จำนวน 5,000 บาท ผ่าน website :http://www2.tsu.ac.th/org/student/ 
         และ
ชำระเงินค่าลงทะเบียนงวดแรก ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 15 – 29 มิถุนายน 2561
      ผู้ที่ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนงวดแรกตามกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้สมัครจะต้องดำเนินการสละสิทธิ์ในระบบ Clearing House ก่อน จึงจะ สามารถสมัครเข้าคัดเลือกในโครงการรอบถัดไปได้ 

      ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนงวดแรกแล้วและประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าศึกษาไม่สามารถขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนงวดแรก คืนได้

      ผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนงวดแรกแล้ว ต้องรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เรื่อง กำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
      ปีการศึกษา
 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทาง  http://www2.tsu.ac.th/org/student/ ผู้ที่ไม่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลา 
      และสถานที่
ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 
2561   

เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

1.       สำเนาใบแสดงคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ

2.       สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3.       สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4.       สำเนาเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียนงวดแรก จำนวน 5,000 บาท จำนวน 1 ฉบับ