คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการนิสิต
คู่มือหลักสูตรฉบับนิสิต รหัส 64
ระเบียบการเข้าสอบ/ตารางสอบ ชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ/เลขที่นั่งสอบ วิทยาเขตสงขลา
คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิชาวิจัยทางนิติศาสตร์
ผลงานของนิสิต
แนะแนวศึกษาต่อ
ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
อุทธรณ์ร้องทุกข์ค่าระดับขั้น
คู่มือหลักสูตรฉบับนิสิต รหัส 64
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
สโมสรนิสิต
ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย
ระบบสารสนเทศการเรียนการสอน
ตารางการใช้งานห้องประชุม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
แบบฟอร์มต่างๆ
 
แนะแนวศึกษาต่อ กลับหน้าหลัก

แก้ไข : แนะแนวศึกษาต่อ ชื่อเมนู : แนะแนวศึกษาต่อ แนบไฟล์รายการ : เชื่อมโยง Link : รายละเอียด :

                      แนะแนวศึกษาต่อ
                   รายละเอียดการรับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2561

มหาวิทยาลัย

สาขา

ช่วงรับสมัคร

เวลาสอบ

ข้อมูลการรับสมัคร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นิติศาสตร์

10 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

 

30 เมษายน 61

http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/EN/2561/MasterEN61(1)-1.pdf

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นิติศาสตร์

7 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2561

 

8 เมษายน 61

http://www.grad.ru.ac.th/link-edu.html

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นิติศาสตร์

20 มีนาคม – 19 เมษายน 2561

 

10 พฤษภาคม 61

http://www.law.au.edu/th/admission-grad-th.html

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิติศาสตร์

1ธันวาคม 2560 – 20 เมษายน 2561

 

6 พฤษภาคม 61

http://www.law.tu.ac.th/admission-course

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตร์

1 กุมภาพันธ์ – 23 เมษายน 2561

 

8 พฤษภาคม 61

http://www.grad.chula.ac.th/th/admission.php