คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการนิสิต
คู่มือหลักสูตรฉบับนิสิต รหัส 64
ระเบียบการเข้าสอบ/ตารางสอบ ชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ/เลขที่นั่งสอบ วิทยาเขตสงขลา
คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิชาวิจัยทางนิติศาสตร์
ผลงานของนิสิต
แนะแนวศึกษาต่อ
ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
อุทธรณ์ร้องทุกข์ค่าระดับขั้น
คู่มือหลักสูตรฉบับนิสิต รหัส 64
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
สโมสรนิสิต
ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย
ระบบสารสนเทศการเรียนการสอน
ตารางการใช้งานห้องประชุม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
แบบฟอร์มต่างๆ
 
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา กลับหน้าหลัก

วิทยาเขตสงขลา

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2563

  • ภาคปกติ 
  • ภาคสมทบ(เรียน จ-ศ)
  • ภาคสมทบ(ฺฺBlock course)
  • นิสิตบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2560

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2559

 

วิทยาเขตพัทลุง

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2563

าจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2562