คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
นิสิต
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ตารางสอบ ชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ/เลขที่นั่งสอบ วิทยาเขตสงขลา
ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
ผลงานนิสิต Infographic
ผลงานของนิสิต สื่อวีดีโอ
ผลงานของนิสิตระดับประเทศ
วิชาวิจัยทางนิติศาสตร์
สโมสรนิสิต
คำอธิบายรายวิชา หลักสูตร ปี 2555
ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย
คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี
แนะแนวศึกษาต่อ
ระบบสารสนเทศการเรียนการสอน
แผนการศึกษา หลักสูตร 4 ปี
อุทธรณ์ร้องทุกข์ค่าระดับขั้น
 
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา กลับหน้าหลัก

วิทยาเขตสงขลา

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2560

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาเขตพัทลุง

าจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2562