คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
นิสิต
ตารางสอบ ชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ/เลขที่นั่งสอบ วิทยาเขตสงขลา
ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
ผลงานของนิสิต
วิชาวิจัยทางนิติศาสตร์
สโมสรนิสิต
คำอธิบายรายวิชา หลักสูตร ปี 2555
คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี
ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย
แนะแนวศึกษาต่อ
รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ/ปกติ
รายละเอียดการรับสมัครเรียนแบบบล็อกคอร์ส ศ.-อ.
แผนการศึกษา หลักสูตร 4 ปี
ปฏิทินการรับสมัครนิสิต TCAS62
โครงการที่เปิดรับนิสิต ปีการศึกษา 2562(TCAS62)
 
ปฏิทินการรับสมัครนิสิต TCAS62 กลับหน้าหลัก

ปฏิทินการดำเนินงานรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามระบบ TCAS

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รอบการรับสมัคร

เงื่อนไข

กำหนดการ

รับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

สอบคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือก

Clearing house

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

รอบที่ 1 
การรับด้วย Portfolio

- เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป (ทั้ง 2 วิทยาเขต)

- พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน

1-15 
ธ.ค.61

-

-

28 ม.ค.62

30-31 ม.ค. 62

1 ก.พ. 62

1-15 ก.พ. 62

รอบที่ 2 
การรับแบบโควต้า

- เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป(วิทยาเขตสงขลา)

- เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป(วิทยาเขตพัทลุง)

- ผู้มีทักษะทางกีฬา 2.75 ขึ้นไป

- สอบสัมภาษณ์

4 ก.พ.-23 มี.ค.62

3 เม.ษ.62

6-7 เม.ย. 62

24 เม.ษ.62

24-25 
เม.ษ.62

26 เม.ย. 62

26 เม.ย. - 10 ก.พ. 62

รอบที่ 3 
การรับตรงร่วมกัน

- เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป(วิทยาเขตสงขลา)

- เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป(วิทยาเขตพัทลุง)

- คะแนน GAT

- สอบสัมภาษณ์

17-29 เม.ษ. 62

9 พ.ค. 62

11 พ.ค. 62

17 พ.ค. 62

-

17 พ.ค. 62

17-25 พ.ค.62

รอบที่ 5 
การรับตรงอิสระ

 - เกรดเฉลี่ย 2.25ขึ้นไป(วิทยาเขตสงขลา)

- เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้น

- การพิจารณาของกรรมการ

 10-19 พ.ค. 62  22 พ.ค. 62  23 พ.ค. 62  24 พ.ค. 62  17-18 มิ.ย. 62  24 มิ.ย. 62  24-27 มิ.ย. 62


**** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามข้อมูลทางภาระกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ