คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
นิสิต
ข้อมูลการอาจารย์ที่ปรึกษา
ตารางสอบ ชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ/เลขที่นั่งสอบ วิทยาเขตสงขลา
ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
ผลงานนิสิต Infographic
ผลงานของนิสิต สื่อวีดีโอ
ผลงานของนิสิตระดับประเทศ
วิชาวิจัยทางนิติศาสตร์
สโมสรนิสิต
คำอธิบายรายวิชา หลักสูตร ปี 2555
คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี
ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย
แนะแนวศึกษาต่อ
ระบบสารสนเทศการเรียนการสอน
แผนการศึกษา หลักสูตร 4 ปี
 
ตารางสอบ ชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ/เลขที่นั่งสอบ วิทยาเขตสงขลา กลับหน้าหลัก

ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 2/2561

วันที่สอบ 22/4/2562

วันที่สอบ 23/4/2562

วันที่สอบ 24/4/2562

วันที่สอบ 25/4/2562

วันที่สอบ 26/4/2562

วันที่สอบ 27/4/2562

วันที่สอบ 28/4/2562

วันที่สอบ 29/4/2562

วันที่สอบ 30/4/2562

วันที่สอบ 1/5/2562