คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการนิสิต
คู่มือหลักสูตรฉบับนิสิต รหัส 64
ระเบียบการเข้าสอบ/ตารางสอบ ชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ/เลขที่นั่งสอบ วิทยาเขตสงขลา
คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิชาวิจัยทางนิติศาสตร์
ผลงานของนิสิต
แนะแนวศึกษาต่อ
ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
อุทธรณ์ร้องทุกข์ค่าระดับขั้น
คู่มือหลักสูตรฉบับนิสิต รหัส 64
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
สโมสรนิสิต
ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย
ระบบสารสนเทศการเรียนการสอน
ตารางการใช้งานห้องประชุม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
แบบฟอร์มต่างๆ
 
ผลงานของนิสิต กลับหน้าหลัก

ผลงานนิสิต คลิปวีดีโอประกอบการเรียน ภาคเรียน 2/2562
 
 
วิชากฎหมายอาญา 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 

ผลงานนิสิต Infographic

ภาคเรียนที่ 1/2562

0801425 ภาษีอากร 

     

 

0801331 วิธีพิจารณาความแพ่ง 1

   

ภาคเรียนที่ 2/2562

0801337 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

    

    

0801452 กฎหมายทะเล

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


0801328 คดีเยาวชนและครอบครัว

  

  

  

  

 

 

รายวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

    

 

ผลงานวิจัย

0801413 การวิจัยทางนิติศาสตร์

 

ผลงานนิสิตระดับประเทศ