คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
วิจัย วารสารและจุลสาร
วิจัย
วารสาร
วารสารออนไลน์ (ThaiJO)
ผู้เขียนบทความ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
ประกาศ
งานประชุมวิชาการ (Conference)
 
ประกาศ กลับหน้าหลัก

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้อ่านและผู้เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง การจัดทำวารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปี 2564(รอบตีพิมพ์เผยแพร่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)