คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ประชุมวิชาการ วิจัย วารสาร
วิจัย
วารสาร
ผู้เขียนบทความ
วารสารออนไลน์ (ThaiJO)
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
ประชุมวิชาการระดับชาติคณะนิติศาสตร์ lawconference
ประกาศ
งานประชุมวิชาการ (Conference)
ประชุมวิชาการระดับชาติคณะนิติศาสตร์ lawconference
 
วิจัย กลับหน้าหลัก

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ 


เอกสารเกี่ยวกับทุนวิจัย


เอกสารประกอบการวิจัย

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

  1. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะนิติศาสตร์