คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
รายละเอียดหลักสูตร พ.ศ. 2555
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ พ.ศ. 2560
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2555
ประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
หนังสือรับ เนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความรับรอง
มคอ.3,มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2564
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2563
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2562
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2561
แผนการศึกษา หลักสูตร 4 ปี
 
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2564 กลับหน้าหลัก

ภาคเรียนที่ 1 / 2564  
   
รหัสวิชา ชื่อวิชา
  ชั้นปีที่ 1
0801111 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์
0801121 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
0801151 ประวัติศาสตร์กฎหมาย
  ชั้นปีที่ 2
0801231 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
0801221 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
0801213 ทรัพย์สินและที่ดิน
0801211 เอกเทศสัญญา 1
0801351 วิธีพิจารณาความแพ่ง 1
  ชั้นปีที่ 3
0801351 วิธีพิจารณาความแพ่ง 1
0801341 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
0801333 กฎหมายปกครอง 1
0801321 วิธีพิจารณาความอาญา 1
0801311 ตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
0801312 กฎหมายครอบครัว
  ชั้นปีที่ 4
0801451 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
0801452 นิติปรัชญา
0801441 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
0801432 กฎหมายแรงงาน
0801431 ภาษีอากร
0801454 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
รายวิชาเปิดเลือก
0801212 กฎหมายไทยเบื้องต้น
0801452 กฎหมายทะเล
0801334 กฎหมายปกครองท้องถิ่น