คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
รายละเอียดหลักสูตร พ.ศ. 2555
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ พ.ศ. 2560
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2555
แผนการศึกษา หลักสูตร 4 ปี
ประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
หนังสือรับ เนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความรับรอง
มคอ.3,มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2564
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2563
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2561
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2562
 
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2562 กลับหน้าหลัก

ภาคเรียนที่ 1 / 2562  
   
รหัสวิชา ชื่อวิชา
  ชั้นปีที่ 1
0801111 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์
0801121 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์
0801122 ประวัติศาสตร์กฎหมาย
0801151 ประวัติศาสตร์กฎหมาย
0801251 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1
  ชั้นปีที่ 2
0801221 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
0801231 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
0801241 เอกเทศสัญญา 1
0801211 เอกเทศสัญญา 1
0801242 หนี้
0801212 หนี้
0801246 ทรัพย์สินและที่ดิน
0801213 ทรัพย์สินและที่ดิน
  ชั้นปีที่ 3
0801321 วิธีพิจารณาความอาญา 1
0801331 วิธีพิจารณาความแพ่ง 1
0801351 วิธีพิจารณาความแพ่ง 1
0801333 กฎหมายปกครอง 1
0801345 ตั๋วเงิน
0801311 ตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
0801312 กฎหมายครอบครัว
0801341 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ (เปิดให้นิสิตปี 5 ตกค้าง)
0801341 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
  ชั้นปีที่ 4
0801425 ภาษีอากร 1
0801426 กฎหมายแรงงาน 1
0801431 กฎหมายปกครอง 1
0801451 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
0801434 การว่าความและศาลจำลอง
รายวิชาเปิดเลือก
0801113 สิทธิมนุษยชน
0801447 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
0801465 กฎหมายอิสลาม
0801334 กฎหมายปกครองท้องถิ่น
0801491 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
0801433 คดีเยาวชนและครอบครัว
0801424 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
0801212 กฎหมายไทยเบื้องต้น

ภาคเรียนที่ 2 / 2562   

 
   
รหัสวิชา ชื่อวิชา
  ชั้นปีที่ 1
0801112 นิติกรรมและสัญญา
0801121 กฎหมายอาญา 1 _บทบัญญัติทั่วไป
0801123 กฎหมายอาญา 1 _บทบัญญัติทั่วไป
0801131 หลักกฎหมายมหาชน
0801141 นิติกรรมและสัญญา
  ชั้นปีที่ 2
0801214 ละเมิด จัดการงานนอกสั่งและ ลาภมิควรได้
0801215 เอกเทศสัญญา 2
0801216 กฎหมายลักษณะยืมและการประกันหนี้
0801217 กฎหมายประกันภัย
0801218 หุ้นส่วน-บริษัท
0801243 ละเมิด จัดการงานนอกสั่งและ ลาภมิควรได้
0801245 กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
0801247 ประกันภัย
0801252 English for Lawyers 2
0801311 English for Lawyers 2
0801344 หุ้นส่วน-บริษัท
  ชั้นปีที่ 3
0801313 มรดก
0801322 วิธีพิจารณาความอาญา2
0801323 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ
0801323 วิธีพิจารณาความอาญา
0801324 พยาน
0801332 วิธีพิจารณาความแพ่ง 2
0801333 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ
0801334 กฎหมายปกครอง 2
0801342 มรดก
0801352 วิธีพิจารณาความแพ่ง 2
  ชั้นปีที่ 4
0801341 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ(เปิดให้นิสิตตกค้างขอสำเร็จการศึกษา)
0801411 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
0801412 นิติปรัชญา
0801432 กฎหมายปกครอง 2
0801459 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
0801413 การวิจัยทางนิติศาสตร์
รายวิชาเปิดเลือก
0000146 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
0801212 กฎหมายไทยเบื้องต้น
0801316 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
0801328 คดีเยาวชนและครอบครัว
0801334 กฎหมายปกครองท้องถิ่น
0801337 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
0801354 การว่าความและศาลจำลอง
0801421 สัมมนากฎหมายอาญา
0801424 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
0801439 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0801444 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
0801452 กฎหมายทะเล