คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
รายละเอียดหลักสูตร พ.ศ. 2555
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ พ.ศ. 2560
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2555
แผนการศึกษา หลักสูตร 4 ปี
ประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
หนังสือรับ เนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความรับรอง
มคอ.3,มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2564
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2563
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2561
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2562
 
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2563 กลับหน้าหลัก

ภาคเรียนที่ 2 / 2563  
   
รหัสวิชา ชื่อวิชา
  ชั้นปีที่ 1
0801131 หลักกฎหมายมหาชน
0801113 สิทธิมนุษยชน
0801112 นิติกรรมสัญญา
0801121 กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทั่วไป
  ชั้นปีที่ 2
0801218 หุ้นส่วนบริษัท
0801252 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2
0801247 ประกันภัย
0801218 หุ้นส่วน - บริษัท
0801217 ประกันภัย
0801216 กฎหมายลักษณะยืมและประกันหนี้
0801215 อกเทศสัญญา 2
0801214 ละเมิด การจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
0801213 ทรัพย์สินและที่ดิน
  ชั้นปีที่ 3
0801425 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
0801354 ารว่าความและศาลจำลอง
0801352 วิธีพิจารณาความแพ่ง 2
0801339 พยาน
0801337 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
0801334 กฎหมายปกครอง 2
0801332 วิธีพิจารณาความแพ่ง 2
0801328 คดีเยาวชนและครอบครัว
0801324 พยาน
0801323 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ
0801322 วิธีพิจารณาความอาญา 2
0801316 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
0801313 มรดก
  ชั้นปีที่ 4
0801459 สหกิจศึกษาสำหรับนักกฎหมาย
0801456 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
0801439 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0801436 กฎหมายบริการสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ
0801333 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ
0801424 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
0801423 สัมมนากฎหมายอาญา
0801421 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช
0801412 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
0801345 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
0801344 กฎหมายอาเซียน
0801342 กฎหมายทะเล
0801141 สิทธิมนุษยชน
0801132 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายวิชาเปิดเลือก
0801334 กฎหมายปกครองท้องถิ่น