คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
รายละเอียดหลักสูตร พ.ศ. 2555
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ พ.ศ. 2560
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2561
ประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
หนังสือรับ เนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความรับรอง
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2562
แผนการศึกษา หลักสูตร 4 ปี
 
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2562 กลับหน้าหลัก

 

ภาคเรียนที่ 1 / 2562  
   
รหัสวิชา ชื่อวิชา
  ชั้นปีที่ 1
0801111 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์
0801121 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์
0801122 ประวัติศาสตร์กฎหมาย
0801151 ประวัติศาสตร์กฎหมาย
0801251 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1
  ชั้นปีที่ 2
0801221 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
0801231 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
0801241 เอกเทศสัญญา 1
0801211 เอกเทศสัญญา 1
0801242 หนี้
0801212 หนี้
0801246 ทรัพย์สินและที่ดิน
0801213 ทรัพย์สินและที่ดิน
  ชั้นปีที่ 3
0801321 วิธีพิจารณาความอาญา 1
0801331 วิธีพิจารณาความแพ่ง 1
0801351 วิธีพิจารณาความแพ่ง 1
0801333 กฎหมายปกครอง 1
0801345 ตั๋วเงิน
0801311 ตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
0801312 กฎหมายครอบครัว
0801341 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ (เปิดให้นิสิตปี 5 ตกค้าง)
0801341 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
  ชั้นปีที่ 4
0801425 ภาษีอากร 1
0801426 กฎหมายแรงงาน 1
0801431 กฎหมายปกครอง 1
0801451 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
0801434 การว่าความและศาลจำลอง
รายวิชาเปิดเลือก
0801113 สิทธิมนุษยชน
0801447 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
0801465 กฎหมายอิสลาม
0801334 กฎหมายปกครองท้องถิ่น
0801491 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
0801433 คดีเยาวชนและครอบครัว
0801424 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
0801212 กฎหมายไทยเบื้องต้น