คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
รายละเอียดหลักสูตร พ.ศ. 2555
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ พ.ศ. 2560
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2555
แผนการศึกษา หลักสูตร 4 ปี
ประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
หนังสือรับ เนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความรับรอง
มคอ.3,มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2564
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2563
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2561
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2562
 
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2561 กลับหน้าหลัก

มคอ 3. 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา ชื่อวิชา
  ชั้นปีที่ 1
0801111 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์
0801121 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์
0801122 ประวัติศาสตร์กฎหมาย
0801151 ประวัติศาสตร์กฎหมาย
0801251 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1
  ชั้นปีที่ 2
0801221 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
0801231 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
0801233 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
0801211 เอกเทศสัญญา 1
0801241 เอกเทศสัญญา 1
0801212 หนี้
0801242 หนี้
0801246 ทรัพย์สินและที่ดิน
0801213 ทรัพย์สินและที่ดิน
  ชั้นปีที่ 3
0801322 วิธีพิจารณาความอาญา 1
0801331 วิธีพิจารณาความแพ่ง 1
0801344 หุ้นส่วน-บริษัท
0801218 หุ้นส่วน-บริษัท
0801345 ตั๋วเงิน
0801349 กฎหมายครอบครัว
0801433 คดีเยาวชนและครอบครัว
  ชั้นปีที่ 4
0801425 ภาษีอากร 1
0801426 กฎหมายแรงงาน 1
0801431 กฎหมายปกครอง 1
0801451 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
0801434 การว่าความและศาลจำลอง
   
รายวิชาเปิดเลือก
0801113 สิทธิมนุษยชน
0000146 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
0801421 สัมนากฎหมายอาญา
0801447 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
0801452 กฎหมายทะเล
0801491 กฎหมายจริยธรรมสื่อสารมวลชน
0801469 กฎหมายความมั่นคง
0801334 กฎหมายปกครองท้องถิ่น

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา ชื่อวิชา
  ชั้นปีที่ 1 
0801121 กฎหมายอาญา1:บทบัญญัติทั่วไป
0801112 นิติกรรมและสัญญา
0801141 นิติกรรมและสัญญา
0801131 หลักกฎหมายมหาชน
0801223 หลักกฎหมายมหาชน
  ชั้นปีที่ 2
0801252 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2
0801214 ละเมิด การจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
0801215 เอกเทศสัญญา 2
0801244 เอกเทศสัญญา 2
0801216 กฎหมายลักษณะการยืมและการประกันหนี้
0801245 ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
0801217 ประกันภัย
0801247 ประกันภัย
0801218 หุ้นส่วน-บริษัท
  ชั้นปีที่ 3 
0801311 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2
0801322 วิธีพิจารณาความอาญา 2
0801323 วิธีพิจารณาความอาญา 2
0801352 วิธีพิจารณาความแพ่ง 2
0801332 วิธีพิจารณาความแพ่ง 2
0801323 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ
0801333 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ
0801324 พยาน
0801339 พยาน
0801454 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
0801341 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
0801342 มรดก
0801313 มรดก
  ชั้นปีที่ 4 
0801411 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
0801412 นิติปรัชญา
0801432 กฎหมายปกครอง 2
0801459 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
0801413 การวิจัยทางนิติศาสตร์
รายวิชาที่เปิดเลือก  
0801113 สิทธิมนุษยชน
0801435 กฎหมายศุลกากร
0801444 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
0801462 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
0801465 กฎหมายอิสลาม
0801439 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0801334 กฎหมายปกครองท้องถิ่น
0801458 กฎหมายไทยเบื้องต้น
0801455 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561