คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หนังสือและเอกสารประกอบการสอน
หนังสืออาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
E-Book คณะนิติศาสตร์
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ประจำ
TSU Bookshelf คณะนิติศาสตร์
ตารางสอนภาคสมทบ(ฺBlockCorse) ภาคเรียนที่ 2/63
 
หนังสืออาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ กลับหน้าหลัก

 
ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค
สำนักพิมพ์ : นิติธรรม
   
ชื่อหนังสือ : กฎหมายล้มละลาย
ผู้เขียน : อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล
สำนักพิมพ์ : วิญญูชน
   
ชื่อหนังสือ : กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์
สำนักพิมพ์ : วิญญูชน
   
ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายภาษีอากร (ตามประมวลรัษฎากร)
ผู้เขียน : อาจารย์จิรนันท์ ไชยบุปผา
สำนักพิมพ์ : นิติธรรม
   
ชื่อหนังสือ : กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
ผู้เขียน : อาจารย์นฤมล ฐานิสโร
สำนักพิมพ์ : วิญญูชน
   
ชื่อหนังสือ : บทบาทของกฎหมายมหาชนกับการปฏิรูปบ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้เขียน : เจษฎา ทองขาว
สำนักพิมพ์ : นิติธรรม
   
ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย INSURANCE LAW
ผู้เขียน : อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
ชื่อหนังสือ : คดีเยาวชนและครอบครัว (Juvenile and Family Cases)
ผู้เขียน : อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์
สำนักพิมพ์ : นิติธรรม
   
ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน
ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร โกมลวานิช
สำนักพิมพ์ : สูตรไพศาล, สนพ.
   
ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาบัยทักษิณ
   
ชื่อหนังสือ :คำพิพากษาของศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน
ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์
สำนักพิมพ์ : วิญญูชน
   
ชื่อหนังสือ :คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน
ผู้เขียน : อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา
สำนักพิมพ์ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
ชื่อหนังสือ :คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย
ผู้เขียน : อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา
สำนักพิมพ์ : นิติธรรม
   
ชื่อหนังสือ :แนวคิดที่ปรากฎอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
ผู้เขียน : อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์
สำนักพิมพ์ : นิติธรรม