คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หนังสือและเอกสารประกอบการสอน
หนังสืออาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี
อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์
อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา
อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร
อาจารย์อำพน เจริญชีวินทร์(อาจารย์พิเศษ)
อาจารย์พรรณชม อ่อนน้อย(อาจารย์พิเศษ)
อาจารย์พรสักก์ พิทักษ์ธรรม(อาจารย์พิเศษ)
อาจารย์เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์
TSU Bookshelf คณะนิติศาสตร์
 
อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา กลับหน้าหลัก

วิชา อาชญาวิทยาและทัณวิทยา