คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หนังสือและเอกสารประกอบการสอน
หนังสืออาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี
อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์
อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา
อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร
อาจารย์อำพน เจริญชีวินทร์(อาจารย์พิเศษ)
อาจารย์เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์
อาจารย์พรสักก์ พิทักษ์ธรรม(อาจารย์พิเศษ)
อาจารย์พรรณชม อ่อนน้อย(อาจารย์พิเศษ)
TSU Bookshelf คณะนิติศาสตร์
E-Book คณะนิติศาสตร์
 
อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ กลับหน้าหลัก