คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หนังสือและเอกสารประกอบการสอน
หนังสืออาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี
อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์
อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา
อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร
อาจารย์อำพน เจริญชีวินทร์(อาจารย์พิเศษ)
อาจารย์พรรณชม อ่อนน้อย(อาจารย์พิเศษ)
อาจารย์พรสักก์ พิทักษ์ธรรม(อาจารย์พิเศษ)
อาจารย์เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์
TSU Bookshelf คณะนิติศาสตร์
 
อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี กลับหน้าหลัก

กฎหมายปกครอง1
            -  กฎหมายปกครองหนึ่ง ชุดที่1
            -  กฎหมายปกครองหนึ่ง ชุดที่2

     
      กฎหมายปกครอง2

  1. คดีชี้ขาด1
  2. คดีชี้ขาด2
  3. คดีชี้ขาด3
  4. คดีชี้ขาด4
  5. คดีชี้ขาด5
  6. คดีชี้ขาด6
  7. คดีชี้ขาด6-1
  8. คดีชี้ขาด7
  9. คดีชี้ขาด8
  10. คดีชี้ขาด9

 

เอกสารประกอบการสอน
 1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 2. พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
 3. กฎหมายปกครอง1.ชุดที่2
 4. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ