คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะนิติศาสตร์
สัญลักษณ์ประจำคณะ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทําเนียบคณบดี
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บริหารและบุคลากร
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
สารจากคณบดี
ภารกิจรองคณบดี ผศ.กฤษฎา
สายตรงคณบดี
ร้องเรียน/เสนอแนะ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
จุดเด่นของการให้บริการ และ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการให้บริการ
 
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ กลับหน้าหลัก

ปรัชญา

นิติเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม นำยุติธรรมสู่สังคม

 

ปรัชญาหลักสูตร

นักกฎหมายที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะเชิงปฎิบัติ นำยุติธรรมสู่สังคม

 

วิสัยทัศน์

เป็นคณะชั้นนำด้านกฎหมายระดับชาติโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ในปี 2568

 

ค่านิยมหลัก

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นำพาสังคม

 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้สู่สากลและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อจรรโลงความยุติธรรมสู่สังคม

2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัย อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เพื่อการพัฒนาทรัยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

3. เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการด้านกฎหมาย และเชื่อมโยงเครือข่ายกับชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นเพื่อสร้างความแข้มแข็งด้านกฎหมายแก่สังคม

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสาน ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและชาติ