คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะนิติศาสตร์
สัญลักษณ์ประจำคณะ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทําเนียบคณบดี
ผู้บริหารคณะ
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
สารจากคณบดี
ภารกิจคณบดี
ภารกิจรองคณบดี อาจารย์กฤษฎา
สายตรงคณบดี
อุทธรณ์ร้องทุกข์ค่าระดับขั้น
ร้องเรียน/เสนอแนะ
ข้อมูลการติดต่อ
ช่องทางในการติดต่อ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลับหน้าหลัก

การดำเนินการตามคำร้บรองการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 7.4ก-3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปปช.(TSU05)

ข้อมูลพื้นฐาน

  1. โครงสร้างของหน่วยงาน
  2. ข้อมูลผู้บริหาร
  3. อำนาจหน้าที่
  4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  5. ข้อมูลการติดต่อ
  6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

       7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

       8. Q & A ช่องทางรับบริการ สอบถาม ร้องเรียนหรือข้อกังวลสงสัย

       9. Social Network

แผนการดำเนินงาน

       10. แผนดำเนินงานประจำปี

       11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

       12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

        13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

        14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

        15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

        16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

        17. E- Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

        20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี