คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะนิติศาสตร์
สัญลักษณ์ประจำคณะ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทําเนียบคณบดี
ผู้บริหารคณะ
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
สารจากคณบดี
ภารกิจคณบดี
ภารกิจรองคณบดี อาจารย์กฤษฎา
สายตรงคณบดี
อุทธรณ์ร้องทุกข์ค่าระดับขั้น
ร้องเรียน/เสนอแนะ
ข้อมูลการติดต่อ
ช่องทางในการติดต่อ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน กลับหน้าหลัก

 ชื่อ-สกุล    ::    นางชาโลมา กองสวัสดิ์
 ตำแหน่ง    ::    เจ้าหน้าที่บริหารงาน              
 ภารกิจ       ::    งานบุคคล, 
โทรศัพท์     ::    0-7431-7600 ต่อ 8702
   
   ชื่อ-สกุล    ::    นายวีระ ชุมช่วย
 ตำแหน่ง    ::    เจ้าหน้าที่บริหารงาน              
 ภารกิจ       ::    ด้านยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
 โทรศัพท์     ::   0-7431-7600 ต่อ 8720
   
   ชื่อ-สกุล    ::    นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์
 ตำแหน่ง    ::    เจ้าหน้าที่บริหารงาน              
 ภารกิจ       ::    ด้านยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
 โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8707
   
 ชื่อ-สกุล     ::   นางสาวเพ็ญนภา ไพยศาล
 ตำแหน่ง     ::   เจ้าหน้าที่บริหารงาน              
 ภารกิจ       ::    ด้านคลังและพัสดุ
 โทรศัพท์    ::   0-7431-7600 ต่อ 8708
   
   ชื่อ-สกุล     ::    นางเมวดี ขวัญศรี
 ตำแหน่ง     ::    เจ้าหน้าที่บริหารงาน              
 ภารกิจ       ::    ด้านพัสดุ
 โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8706

 
 
   
 ชื่อ-สกุล    ::    นายธานินทร์ เงินถาวร
 ตำแหน่ง    ::    นักวิชาการ              
 ภารกิจ      ::    ด้านบริการการศึกษา
 โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8705
   
 ชื่อ-สกุล     ::   นายณัฐวุฒิ คงไข่
 ตำแหน่ง     ::   นักวิชาการ
 ภารกิจ       ::   ด้านบริการการศึกษา
 โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8721
   
   ชื่อ-สกุล     ::     นายอนุชา ขุนแก้ว
 ตำแหน่ง     ::     นักวิชาการ              
 ภารกิจ       ::     ด้านโสตทัศนูปกรณ์
 โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8704
   
   ชื่อ-สกุล     ::     นางจิราวรรณ คงเรือง
 ตำแหน่ง     ::     เจ้าหน้าที่บริหารงาน (ปฏิบัติหน้าที่วิทยาเขตพัทลุง)              
 ภารกิจ       ::     ด้านบริหาร, คลังและพัสดุ, ยุทศาสตร์และการประกันคุณภาพ
 โทรศัพท์     ::    0-7460-9600 ต่อ 5201
   
   ชื่อ-สกุล     ::     นางสาวอทิตา มู่สา
 ตำแหน่ง     ::     นักวิชาการ (วิทยาเขตสงขลา)              
 ภารกิจ       ::     ด้านบริหาร,ธุรการ
 โทรศัพท์     ::    0-7431-7600 ต่อ 8777
   
   ชื่อ-สกุล     ::     นายกรีฑา  รักเล่ง
 ตำแหน่ง     ::     นักวิชาการ (วิทยาเขตพัทลุง)              
 ภารกิจ       ::      ด้านบริการนิสิต, งานพัฒนานิสิต
 โทรศัพท์     ::    0-7460-9600 ต่อ 5202
   
   ชื่อ-สกุล     ::     นางสาวหิรัญยาเนตร ดิศรพงศ์
 ตำแหน่ง     ::     เจ้าหน้าที่บริหารงาน (วิทยาเขตสงขลา)              
 ภารกิจ       ::      งานบริการวิชาการและงานพัฒนานิสิต
 โทรศัพท์     ::    0-7431-7600 ต่อ 8722
   
   ชื่อ-สกุล     ::     นางสาวกาญจนรัตน์  วรพงศ์
 ตำแหน่ง     ::     นักวิชาการ (วิทยาเขตสงขลา)              
 ภารกิจ       ::      งานสื่อสารองค์กร, วิเทศสัมพันธ์, เลขานุการ
 โทรศัพท์     ::    0-7431-7600 ต่อ 8729