คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะนิติศาสตร์
สัญลักษณ์ประจำคณะ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทําเนียบคณบดี
ผู้บริหารคณะ
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
สารจากคณบดี
ภารกิจคณบดี
ภารกิจรองคณบดี อาจารย์กฤษฎา
สายตรงคณบดี
อุทธรณ์ร้องทุกข์ค่าระดับขั้น
ร้องเรียน/เสนอแนะ
ข้อมูลการติดต่อ
ช่องทางในการติดต่อ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
อาจารย์ประจำคณะ กลับหน้าหลัก

 ชื่อ-สกุล     ::    รองศาสตราจารย์ กรกฎ  ทองขะโชค
 ตำแหน่ง     ::    
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)

 การศึกษา   ::    น.บ. , น.บ.ท. , น.ม.(กฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา)       โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8710
   
   ชื่อ-สกุล    ::    อาจารย์ศาสตรา  แก้วแพง
 ตำแหน่ง    ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา  ::    น.บ. , LL.M.(CHULALONGKORN)  ,Business LAW                        

 ประวัติ        ::    เพิ่มเติม.... 
 โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8701
   
   ชื่อ-สกุล    ::    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนากร  โกมลวานิช
 ตำแหน่ง    ::    
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
 การศึกษา  ::    น.บ. , น.บ.ท. , น.ม. (กฎหมายมหาชน)                        
   
  ชื่อ-สกุล    ::     อาจารย์ศรุต   จุ๋ยมณี
 ตำแหน่ง    ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา  ::    น.บ. , น.บ.ท.  , น.ม. (กฎหมายหาชน)
 
โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8700 

 
   ชื่อ-สกุล     ::    อาจารย์ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์
 ตำแหน่ง     ::    
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::    น.บ., น.บ.ท., น.ม.                          
                        
 
โทรศัพท์    ::     0-7431-7600 ต่อ 8709
   
   ชื่อ-สกุล     ::   อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์  สุขุม
 ตำแหน่ง     ::   
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::   น.บ., น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ)
                        นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8723
   
   ชื่อ-สกุล     ::  อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์
 ตำแหน่ง     ::  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 ประวัติ        ::  เพิ่มเติม....
 โทรศัพท์     ::   0-7431-7600 ต่อ
   
   ชื่อ-สกุล     ::  อาจารย์หทัยกาญจน์   กำเหนิดเพชร
 ตำแหน่ง     ::
 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::  น.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) , น.บ.ท. , 
                       LL.M (with Merit) Durham University,UK
 
โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8712
   
   ชื่อ-สกุล     ::   อาจารย์จิรนันท์  ไชยบุปผา
 ตำแหน่ง     ::   
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::   น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  น.บ.ท , น.ม. (กฎหมายการเงินและภาษีอากร)
 
โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8713
   
   ชื่อ-สกุล     ::    ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี
 ตำแหน่ง     ::    
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::    น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), น.บ.ท, 
น.ม.(สาขาการบริหารงานยุติธรรม)       โทรศัพท์     ::    0-7431-7600 ต่อ 8714

                         ลาศึกษาต่อ
   
   ชื่อ-สกุล     ::   อาจารย์เสาวณีย์  แก้วจุลกาญจน์
 ตำแหน่ง     ::   
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::   น.บ. , น.ม.(กฏหมายระหว่างประเทศ)
 
ประวัติ        ::  
 เพิ่มเติม.... 
 โทรศัพท์     ::   0-7431-7600 ต่อ 8724
 
   
   ชื่อ-สกุล     ::    อาจารย์นฤมล  ฐานิสโร
 ตำแหน่ง     ::    
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::    น.บ. LL.M  (Monash University, Australia)
 โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8715
   
   ชื่อ-สกุล     ::    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์  ศรีบุญโรจน์
 ตำแหน่ง     ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::    น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), น.ม.(กฏหมายระหว่างประเทศ)วิทยานิพนธ์ดีเด่น
 
โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8716

                         
ลาศึกษาต่อ
   
   ชื่อ-สกุล     ::   อาจารย์กฤษฏา  อภินวถาวรกุล
 ตำแหน่ง     ::   
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::   น.บ. , น.บ.ท , น.ม.
 
โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8717
   
   ชื่อ-สกุล     ::    อาจารย์เจษฎา ทองขาว
 ตำแหน่ง     ::    
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::    นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                         นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                         เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8719 
   
   ชื่อ-สกุล      ::    อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา
 ตำแหน่ง      ::   
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา    ::    น.บ., น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
 ผลงาน        ::    ผลงานทางวิชาการ
 
โทรศัพท์    ::      0-7431-7600 ต่อ 8718
   ชื่อ-สกุล      ::    อาจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์
 ตำแหน่ง      ::    
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
 การศึกษา    ::    น.บ. , น.ม. 
ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.), วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง
   
 

 ชื่อ-สกุล     ::    อาจารย์ศิริชัย  กุมารจันทร์
 ตำแหน่ง     ::    
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
 การศึกษา   ::    น.บ. , น.ม. ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
                         (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.), วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

                          กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

   
   ชื่อ-สกุล     ::    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์
 ตำแหน่ง     ::    
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
 การศึกษา   ::    
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
                           นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) สาขากฎหมายมหาชน (วิทยานิพนธ์ขั้น
                           ดี) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

                          Master of Laws International (LL.M.) La trobe University, Australia
 ประวัติ        ::    เพิ่มเติม...
   
   ชื่อ-สกุล     ::    อาจารย์ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว
 ตำแหน่ง     ::    
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
 การศึกษา   ::    น.บ., น.ม.
   
   ชื่อ-สกุล     ::    อาจารย์นิจนิรันดร์  อวะภาค
 ตำแหน่ง     ::    
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::    
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                         Master Droit et Science Politique,
 
โทรศัพท์      ::    0-7431-7600 ต่อ 8725
   
   ชื่อ - สกุล    ::    อาจารย์ณฐกันต์  ด้วงปาน
 ตำแหน่ง      ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ 
(วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา    ::    
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                          เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา

                          นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                          
เพิ่มเติม....
 โทรศัพท์       ::    0-7431-7600 ต่อ 8726
                                       
   ชื่อ - สกุล    ::    อาจารย์วิรัตน์  นาทิพเวทย์
 ตำแหน่ง      ::    
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา    ::    
นม. ม.รามคำแหง ปี 59

                              เนติบัณฑิต  สำนักอบรมศึกษากฎหมานแห่งเนติบัณฑิตบัณฑิตสภา ปี 55 นิติศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง ปี 53
 โทรศัพท์       ::    0-7431-7600 ต่อ 8732

                                       
   ชื่อ - สกุล    ::    อาจารย์มาตา สินดำ
 ตำแหน่ง      ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา    ::    น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ม.รามคำแหง

                           น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สมัย 59
                           น.ม. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ม.กรุงเทพ (วิทยานิพนธ์ดีเด่น)

 โทรศัพท์       ::    0-7431-7600 ต่อ 8733