คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะนิติศาสตร์
สัญลักษณ์ประจำคณะ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทําเนียบคณบดี
ผู้บริหารและบุคลากร
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะ
สารจากคณบดี
ภารกิจรองคณบดี อาจารย์กฤษฎา
สายตรงคณบดี
ร้องเรียน/เสนอแนะ
ข้อมูลการติดต่อ
ช่องทางในการติดต่อ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
อาจารย์ประจำคณะ กลับหน้าหลัก

 ชื่อ-สกุล    ::    รองศาสตราจารย์ กรกฎ  ทองขะโชค
 ตำแหน่ง    ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา  ::    น.บ. , น.บ.ท. , น.ม.(กฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา)             
โทรศัพท์   ::    0-7431-7600 ต่อ 8700

 

   
   ชื่อ-สกุล    ::    อาจารย์ ดร.ศาสตรา  แก้วแพง
 ตำแหน่ง    ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::    น.บ. , LL.M.(CHULALONGKORN)  ,Business LAW                        

 ประวัติ       ::    เพิ่มเติม.... 
 โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8701
   
   ชื่อ-สกุล    ::    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนากร  โกมลวานิช
 ตำแหน่ง    ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)

 การศึกษา  ::    น.บ. , น.บ.ท. , น.ม. (กฎหมายมหาชน)                        
   
   ชื่อ-สกุล    ::     อาจารย์ศรุต   จุ๋ยมณี
 ตำแหน่ง    ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา  ::    น.บ. , น.บ.ท.  , น.ม. (กฎหมายหาชน)
 โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 
8700 


 
   ชื่อ-สกุล     ::    อาจารย์ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์
 ตำแหน่ง     ::    
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::    น.บ., น.บ.ท., น.ม.                          
                        
 โทรศัพท์    ::     0-7431-7600 ต่อ 8709
   
   ชื่อ-สกุล     ::   อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์  สุขุม
 ตำแหน่ง     ::   
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::   น.บ., น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ)
                        นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8723
   
   ชื่อ-สกุล     ::  อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์
 ตำแหน่ง     ::  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 ประวัติ        ::  
เพิ่มเติม....
 โทรศัพท์     ::   0-7431-7600 ต่อ
   
   ชื่อ-สกุล     ::  อาจารย์หทัยกาญจน์   กำเหนิดเพชร
 ตำแหน่ง     ::  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::  น.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) , น.บ.ท. , 
                       LL.M (with Merit) Durham University,UK
 โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8712
   
   ชื่อ-สกุล     ::   อาจารย์จิรนันท์  ไชยบุปผา
 ตำแหน่ง     ::   
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::   น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  น.บ.ท , น.ม. (กฎหมายการเงินและภาษีอากร)
 
โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8713
   
   ชื่อ-สกุล     ::    ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี
 ตำแหน่ง     ::    
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::    น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), น.บ.ท, น.ม.(สาขาการบริหารงานยุติธรรม)       
โทรศัพท์     ::    0-7431-7600 ต่อ 8714


                        
   
   ชื่อ-สกุล     ::   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณีย์  แก้วจุลกาญจน์
 ตำแหน่ง     ::   
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::   น.บ. , น.ม.(กฏหมายระหว่างประเทศ)
 
ประวัติ        ::   
เพิ่มเติม.... 
 โทรศัพท์     ::   0-7431-7600 ต่อ 8724
 
   
   ชื่อ-สกุล     ::    อาจารย์นฤมล  ฐานิสโร
 ตำแหน่ง     ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)

 การศึกษา   ::    น.บ. LL.M  (Monash University, Australia)
 โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8715
   
   ชื่อ-สกุล     ::    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์  ศรีบุญโรจน์
 ตำแหน่ง     ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::    น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), น.ม.(กฏหมายระหว่างประเทศ)วิทยานิพนธ์ดีเด่น
 โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8716


                         กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
   
   ชื่อ-สกุล     ::   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล
 ตำแหน่ง     ::   
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::   น.บ. , น.บ.ท , น.ม.
 
โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8717
   
   ชื่อ-สกุล     ::    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว
 ตำแหน่ง     ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)

 การศึกษา   ::    นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                          นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย                                                   รามคำแหง
                          เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8719 
   
   ชื่อ-สกุล      ::    อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา
 ตำแหน่ง      ::   อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)

 การศึกษา    ::    น.บ., น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
 ผลงาน        ::   
ผลงานทางวิชาการ
 
โทรศัพท์    ::      0-7431-7600 ต่อ 8718
   
 

 ชื่อ-สกุล      ::    อาจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์
 ตำแหน่ง      ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
 การศึกษา    ::    น.บ. , น.ม. ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง                                    
(ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.), วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

   
 

 ชื่อ-สกุล     ::    อาจารย์ศิริชัย  กุมารจันทร์
 ตำแหน่ง     ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)

 การศึกษา   ::    น.บ. , น.ม. ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
                       (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.), วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

                          กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

   
 

 ชื่อ-สกุล     ::    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์
 ตำแหน่ง     ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
 การศึกษา   ::    
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
                          นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) สาขากฎหมายมหาชน

                          (วิทยานิพนธ์ขั้นดี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
                       Master of Laws International (LL.M.) La trobe University, Australia

 ประวัติ        ::    เพิ่มเติม...

   
   ชื่อ-สกุล     ::    อาจารย์ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว
 ตำแหน่ง     ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)

 การศึกษา   ::    น.บ., น.ม.
   
   ชื่อ - สกุล    ::    อาจารย์ณฐกันต์  ด้วงปาน
 ตำแหน่ง      ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา    ::    นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                          เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา

                        นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                          
เพิ่มเติม....
 โทรศัพท์     ::  0-7431-7600 ต่อ 8726
                                       
   
 

 ชื่อ - สกุล    ::    อาจารย์วิรัตน์  นาทิพเวทย์
 ตำแหน่ง      ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา    ::    นม. ม.รามคำแหง ปี 59 เนติบัณฑิต
                          นิติศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง ปี 53

                        สำนักอบรมศึกษากฎหมานแห่งเนติบัณฑิตสภา ปี 55

โทรศัพท์      ::    0-7431-7600 ต่อ 8732

                                       

   
 

 ชื่อ - สกุล    ::    อาจารย์มาตา สินดำ
 ตำแหน่ง      ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา    ::    น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ม.รามคำแหง
                          น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สมัย 59

                        น.ม. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ)                                               ม.กรุงเทพ (วิทยานิพนธ์ดีเด่น)

โทรศัพท์      ::    0-7431-7600 ต่อ 8732

   

 ชื่อ - สกุล    ::    อาจารย์กัญญารัตน์ สวัสดิวงศ์
 ตำแหน่ง      ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
 การศึกษา    ::    น.ม. กฎหมายมหาชน
                          

 

   

 ชื่อ - สกุล    ::    อาจารย์พงค์ศักดิ์  เจ๊ะพงค์
 ตำแหน่ง      ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา    ::    น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 60,                                            ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 33 (สภาทนายความ), Master of  Laws                                              Business Law at La Trobe University (Australia), Master of Laws In                                              Commercial Law at Monash University (Australia), Master of Laws (LLM) at                                  Macguarie University (Autralia)

 โทรศัพท์     ::   0-7431-7600 ต่อ 8725