คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะนิติศาสตร์
สัญลักษณ์ประจำคณะ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทําเนียบคณบดี
ผู้บริหารและบุคลากร
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะ
สารจากคณบดี
ภารกิจรองคณบดี ผศ.กฤษฎา
สายตรงคณบดี
ร้องเรียน/เสนอแนะ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
อาจารย์ประจำคณะ กลับหน้าหลัก

   
 ชื่อ-สกุล         ::  รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค                                       
 ตำแหน่ง         ::  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
 วุฒิการศึกษา   ::  นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
   นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
   นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.)
 วุฒิทางวิชาชีพ ::  ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
   เนติบัณฑิตไทย(นบท.)สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 โทรศัพท์        ::  0-7431-7600 ต่อ 8700
   
   ชื่อ-สกุล    ::    อาจารย์ ดร.ศาสตรา  แก้วแพง
 ตำแหน่ง    ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::    น.บ. , LL.M.(CHULALONGKORN)  ,Business LAW                        

 ประวัติ       ::    เพิ่มเติม.... 
 โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8701
   
 

 ชื่อ-สกุล    ::    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนากร  โกมลวานิช
 ตำแหน่ง    ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
 การศึกษา  ::    น.บ. , น.บ.ท. , น.ม. (กฎหมายมหาชน)
 ประวัติ       ::    
เพิ่มเติม....

                   

   
   ชื่อ-สกุล    ::     อาจารย์ศรุต   จุ๋ยมณี
 ตำแหน่ง    ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา  ::    น.บ. , น.บ.ท.  , น.ม. (กฎหมายหาชน)
 โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 
8700 


 
   ชื่อ-สกุล     ::    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์
 ตำแหน่ง     ::    
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::    น.บ., น.บ.ท., น.ม.                          
                        
 โทรศัพท์    ::     0-7431-7600 ต่อ 8709
   
   ชื่อ-สกุล     ::   อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์  สุขุม
 ตำแหน่ง     ::   
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::   น.บ., น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ)
                        นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8723
   
   ชื่อ-สกุล     ::  อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์
 ตำแหน่ง     ::  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 ประวัติ        ::  
เพิ่มเติม....
 โทรศัพท์     ::   0-7431-7600 ต่อ
   
   ชื่อ-สกุล     ::  อาจารย์หทัยกาญจน์   กำเหนิดเพชร
 ตำแหน่ง     ::  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::  น.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) , น.บ.ท. , 
                       LL.M (with Merit) Durham University,UK
 โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8712
   
   ชื่อ-สกุล     ::   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรนันท์  ไชยบุปผา
 ตำแหน่ง     ::   
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::   น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  น.บ.ท , น.ม. (กฎหมายการเงินและภาษีอากร)
 
โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8713
   
 

 ชื่อ-สกุล     ::    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี
 ตำแหน่ง     ::    
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::    น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), น.บ.ท, น.ม.(สาขาการบริหารงานยุติธรรม)       

 โทรศัพท์     ::    0-7431-7600 ต่อ 8714

                        

   
   ชื่อ-สกุล     ::    อาจารย์นฤมล  ฐานิสโร
 ตำแหน่ง     ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)

 การศึกษา   ::    น.บ. LL.M  (Monash University, Australia)
 โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8715
   
   ชื่อ-สกุล     ::    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์  ศรีบุญโรจน์
 ตำแหน่ง     ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::    น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), น.ม.(กฏหมายระหว่างประเทศ)วิทยานิพนธ์ดีเด่น
 ประวัติ       ::    
เพิ่มเติม....

                         กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
   
   ชื่อ-สกุล     ::   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล
 ตำแหน่ง     ::   
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::   น.บ. , น.บ.ท , น.ม.
 
โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8717
   
   ชื่อ-สกุล     ::    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว
 ตำแหน่ง     ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา   ::    นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                          นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) สาขากฎหมายมหาชน                                                            มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                          เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 ประวัติ       ::    
เพิ่มเติม....
 โทรศัพท์    ::    0-7431-7600 ต่อ 8719  
   
   ชื่อ-สกุล      ::    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ ปักษา
 ตำแหน่ง      ::   อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)

 การศึกษา    ::    น.บ., น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
 ผลงาน        ::   
ผลงานทางวิชาการ
 
โทรศัพท์    ::      0-7431-7600 ต่อ 8718
   
 

 ชื่อ-สกุล      ::    อาจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์
 ตำแหน่ง      ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
 การศึกษา    ::    น.บ. , น.ม. ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง                                    
(ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.), วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

   
 

 ชื่อ-สกุล     ::    อาจารย์ศิริชัย  กุมารจันทร์
 ตำแหน่ง     ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)

 การศึกษา   ::    น.บ. , น.ม. ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
                       (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.), วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

                          กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

   
 

 ชื่อ-สกุล     ::    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์
 ตำแหน่ง     ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
 การศึกษา   ::    
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
                          นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) สาขากฎหมายมหาชน

                          (วิทยานิพนธ์ขั้นดี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
                       Master of Laws International (LL.M.) La trobe University, Australia

 ประวัติ        ::    เพิ่มเติม...

   
   ชื่อ-สกุล     ::    อาจารย์ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว
 ตำแหน่ง     ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)

 การศึกษา   ::    น.บ., น.ม.
   
 

 ชื่อ - สกุล    ::    อาจารย์วิรัตน์  นาทิพเวทย์
 ตำแหน่ง      ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา    ::    นม. ม.รามคำแหง ปี 59 เนติบัณฑิต
                          นิติศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง ปี 53

                        สำนักอบรมศึกษากฎหมานแห่งเนติบัณฑิตสภา ปี 55

โทรศัพท์      ::    0-7431-7600 ต่อ 8732

                                       

   
 

 ชื่อ - สกุล    ::    อาจารย์มาตา สินดำ
 ตำแหน่ง      ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา    ::    น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ม.รามคำแหง
                          น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สมัย 59

                        น.ม. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ)                                               ม.กรุงเทพ (วิทยานิพนธ์ดีเด่น)

โทรศัพท์      ::    0-7431-7600 ต่อ 8732

   

 ชื่อ - สกุล    ::    อาจารย์กัญญารัตน์ สวัสดิวงศ์
 ตำแหน่ง      ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
 การศึกษา    ::    น.ม. กฎหมายมหาชน
                          

 

   

 ชื่อ - สกุล    ::    อาจารย์พงค์ศักดิ์  เจ๊ะพงค์
 ตำแหน่ง      ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา    ::    น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 60,                                            ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 33 (สภาทนายความ), Master of  Laws                                              Business Law at La Trobe University (Australia), Master of Laws In                                              Commercial Law at Monash University (Australia), Master of Laws (LLM) at                                  Macguarie University (Autralia)

 โทรศัพท์     ::   0-7431-7600 ต่อ 8725                

 

   

 ชื่อ-สกุล      ::    อาจารย์ ดร.จิดาภา  พรยิ่ง
 ตำแหน่ง      ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา    ::    น.บ., เนติบัณฑิตไทย, น.ม. (กฎหมายธุรกิจ), น.ด. (นิติศาสตร์)
    

 โทรศัพท์     ::    0-7431-7600 ต่อ 8733                

 

   

 ชื่อ - สกุล    ::    ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณภัทร ชิตวงศ์
 ตำแหน่ง      ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา    ::    

 โทรศัพท์     ::    0-7431-7600 ต่อ 8711                

 

   

 ชื่อ - สกุล    ::    อาจารย์วีณา สุวรรณโณ
 ตำแหน่ง      ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา    ::    น.บ., นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 โทรศัพท์     ::    0-7431-7600 ต่อ 8730                

 

   

 ชื่อ - สกุล    ::    อาจารย์อจิรวดี เหลาอ่อน
 ตำแหน่ง      ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงพัทลุง)
 การศึกษา    ::    นิติศาสตรมหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

               

 

   

 ชื่อ - สกุล    ::    อาจารย์เกริกเกียรติ  ทิพย์ชัย
 ตำแหน่ง      ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา    ::    นิติศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์

 โทรศัพท์     ::    0-7431-7600 ต่อ 8738            

 

   

 ชื่อ-สกุล      ::    อาจารย์ริญญาภัทร  ณ สงขลา
 ตำแหน่ง      ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา    ::    น.บ.(นิติศาสตร์), น.ม. (กฎหมายเอกชน)

 โทรศัพท์     ::    0-7431-7600 ต่อ 8731            

 

   

 ชื่อ-สกุล    ::    อาจารย์ชลีรัตน์  มเหสักขกุล
 ตำแหน่ง    ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา  ::    น.บ. (นิติศาสตร์), ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ, น.ม. (กฎหมายการเงิน
                       และภาษีอากร)
 โทรศัพท์   ::    0-7431-7600 ต่อ 8737
            

 

   

 ชื่อ-สกุล    ::    อาจารย์สนัน  ยามาเจริญ
 ตำแหน่ง    ::    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
 การศึกษา  ::    น.บ. (นิติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, เนติบัณฑิตไทย, ประกาศนียบัตรวิชา
                      ว่าความ, น.ม. (นิติศาสตร์)
 โทรศัพท์     ::    0-7431-7600 ต่อ 8736