คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะนิติศาสตร์
สัญลักษณ์ประจำคณะ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทําเนียบคณบดี
ผู้บริหารและบุคลากร
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะ
สารจากคณบดี
ภารกิจรองคณบดี ผศ.กฤษฎา
สายตรงคณบดี
ร้องเรียน/เสนอแนะ
ข้อมูลการติดต่อ
ช่องทางในการติดต่อ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
คณะกรรมการประจำคณะ กลับหน้าหลัก

     
     
  รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ  ทองขะโชค
ประธานกรรมการ 
 
     
     
     
     
     
     
 อาจารย์ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์
กรรมการ
  นายประคอง เตกฉัตร
กรรมการ
     
     
     
 นายสัตยา อรุณธารี
กรรมการ
   รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์
กรรมการ
     
     
     
 อาจารย์หทัยกาญจน์   กำเหนิดเพชร
กรรมการ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล
กรรมการและเลขานุการ
     
     
     
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์
กรรมการ