คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะนิติศาสตร์
สัญลักษณ์ประจำคณะ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทําเนียบคณบดี
ผู้บริหารคณะ
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
สารจากคณบดี
ภารกิจคณบดี
ภารกิจรองคณบดี อาจารย์กฤษฎา
สายตรงคณบดี
ร้องเรียน/เสนอแนะ
ข้อมูลการติดต่อ
 
คณะกรรมการประจำคณะ กลับหน้าหลัก

     
     
  รองศาสตราจารย์ กรกฎ  ทองขะโชค
ประธานกรรมการ 
 
     
     
     
     
     
     
 อาจารย์ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์
กรรมการ
  นายประคอง เตกฉัตร
กรรมการ
     
     
     
 นายสัตยา อรุณธารี
กรรมการ
   รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์
กรรมการ
     
     
     
 อาจารย์หทัยกาญจน์   กำเหนิดเพชร
กรรมการ
   อาจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล
กรรมการและเลขานุการ
     
     
     
 อาจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์
กรรมการ