คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะนิติศาสตร์
สัญลักษณ์ประจำคณะ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทําเนียบคณบดี
ผู้บริหารและบุคลากร
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะ
สารจากคณบดี
ภารกิจรองคณบดี ผศ.กฤษฎา
สายตรงคณบดี
ร้องเรียน/เสนอแนะ
ข้อมูลการติดต่อ
ช่องทางในการติดต่อ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
คณะกรรมการประจำคณะ กลับหน้าหลัก

     
     
  รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ  ทองขะโชค
ประธานกรรมการ 
 
     
   
     
 นายสัตยา อรุณธารี
กรรมการ
นายประคอง เตกฉัตร
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์
กรรมการ
     
   
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์
กรรมการ
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์
กรรมการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล
กรรมการและเลขานุการ