คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะนิติศาสตร์
สัญลักษณ์ประจำคณะ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทําเนียบคณบดี
ผู้บริหารคณะ
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
สารจากคณบดี
ภารกิจคณบดี
ภารกิจรองคณบดี อาจารย์กฤษฎา
สายตรงคณบดี
อุทธรณ์ร้องทุกข์ค่าระดับขั้น
ร้องเรียน/เสนอแนะ
ข้อมูลการติดต่อ
ช่องทางในการติดต่อ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
ผู้บริหารคณะ กลับหน้าหลัก

 รองศาสตราจารย์ กรกฎ  ทองขะโชค
คณบดี

 
     

 อาจารย์ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์
รองคณบดี
   
อาจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล
รองคณบดี
     
     
 
อาจารย์จิรนันท์  ไชยบุปผา
ผู้ช่วยคณบดี
   
อาจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์
ผู้ช่วยคณบดี
     
     
 
อาจารย์เจษฎา  ทองขาว
ผู้ช่วยคณบดี
   
อาจารย์หทัยกาญจน์   กำเหนิดเพชร
ประธานสาขาวิชา