คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะนิติศาสตร์
สัญลักษณ์ประจำคณะ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทําเนียบคณบดี
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บริหารและบุคลากร
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
สารจากคณบดี
ภารกิจรองคณบดี ผศ.กฤษฎา
สายตรงคณบดี
ร้องเรียน/เสนอแนะ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
จุดเด่นของการให้บริการ และ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการให้บริการ
 
สารจากคณบดี กลับหน้าหลัก


นิสิตใหม่คณะนิติศาสตร์ทุกคน

         ขอต้อนรับว่าที่นักกฎหมายทุกคนที่เข้ามาเรียนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณทั้งวิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง และขอแสดงความยินดีนิสิตใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ที่นิสิตได้ฝ่าฟันผ่านการสอบแข่งขันคัดเลือกเข้าสู่คณะนิติศาสตร์ เป็นจำนวนกว่า ๕๐๐ คน ซึ่งเดิมการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ความรู้แก่นิสิตมักจะมุ่งหมายเฉพาะกฎหมายเท่านั้น โดยมีความเชื่อว่าถ้ารู้แท้แน่ชัดจะทำให้มองกฎหมายได้ทะลุปรุโปร่ง ใช้กฎหมายได้โดยไม่อยู่ภายอิทธิพลของศาสตร์อื่น แนวคิดเช่นนี้ได้เปลี่ยนไปเนื่องจากความสัมพันธ์ของประชาสังคมนั้น มีมากในหลายแง่มุม กฎหมายคือสิ่งที่วางหลักเกณฑ์ของความสัมพันธ์เพื่อให้คงสภาพที่เหมาะสมตามความต้องการของสังคม ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวโน้มที่ชี้ไปในทางที่ว่า คนเรียนกฎหมายก็จำเป็นต้องเรียนรู้ทั้งศาสตร์ของตนเองและศาสตร์อื่นๆ ซึ่งได้นำเอากฎหมายไปใช้เป็นเครื่องกำหนดกลไกและการควบคุม

         สิ่งที่ผู้เรียนวิชากฎหมายจะต้องทำความเข้าใจ เสริมสร้าง ฝึกฝน เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของตนอันเป็นการเตรียความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ระยะเริ่มต้นการทำงาน ต่อจากนั้นก็จะต้องขวนขวาย ปรับปรุงและเพิ่มพูน เพื่อให้ทันกับความเป็นไปของสถานการณ์ โดยเฉพาะเมื่อประกอบวิชาชีพกฎหมายอย่างเต็มตัว ซึ่งคุณสมบัติที่นิสิตควรมี คือ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและบุคลิกภาพ

ความรู้

          ความรู้ทางกฎหมาย คือ การเรียนรู้อุดมการณ์ วัตถุประสงค์ กลไก และวิธีการของนิติศาสตร์ นอกเหนือไปจากการศึกษาเนื้อหาของกฎหมาย

          ความรู้ทางศาสตร์อื่นซึ่งมีกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะนักกฎหมายต้องเข้าไปอยู่กับทุกสาขาอาชีพ และทุกหน่วยงานเพื่อการดำรงชีพ การบูรณาการความรู้กฎหมายกับความรู้ทางศาสตร์อื่นๆ จึงมีความสำคัญ

ความสามารถ

         นิสิตจะต้องมีความสามาถในการคิดเป็น การที่นิสิตจะทำเช่นนั้นได้ก็คงต้องอาศัยอาจารย์ช่วยชี้แนะ และการปฏิบัติอย่างจริงจังทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน  นิสิตควรมีการตั้งคำถามในทุกหัวเรื่องที่อาจารย์สอน โดยการหาคำตอบที่ตั้งคำถาม และการแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่เป็นการเสียหน้าหรืออายเพื่อน

         ความสามารถในการมีความคิดริเริ่ม หมายถึง การมองหาลู่ทางที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แตกต่างไปจากที่ได้เคยประพฤติปฏิบัติมาโดยเฉพาะเป็นเวลานาน

         ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ หมายถึงคิดไปในทางบวก เมื่อทำตามที่คิดแล้วจะเกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม

         ความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่ง คือมีความตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความเป็นไปของสรรสิ่งทั้งที่อยู่ภายนอกและภายในของตัวเรา ความสัมพันธ์ระหว่างสรรสิ่งเหล่านั้น ปรากฎการณ์ที่เป็นผลตามมาจากเหตุหนึ่งเหตุใด

         ความสามารถในการเข้าใจความเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อวิถีชีวิตมนุษย์ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับสภาพของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ

         ความสามารถในการปรับตัวทันกระแส เป็นการปฏิบัติตนให้เข้ากับสภาพความเปลี่ยนแปลงนั้นคือการพิจารณาดูว่าท่ามกลางกระแสของความเป็นไปนั้นตนน่าจะดำรงอยู่ในสถานะอย่างไรจึงจะเหมาะสม ตามก้าวทันเทคโนโลยี ภาษาที่สื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา

ทักษะ                                            
        
ทักษะในที่นี่ ได้แก่ ความชำนาญ ซึ่งเกิดจากการฝึกฝนจนทำได้อยู่ในระดับดี โดยการแสดงออก เรียนรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์ ให้เหตุผล ใช้ดุลนินิจโดยปราศจากอคติ แก้ปัญหา

        ทักษะการแสดงออก หมายถึง การที่จะให้ผู้อื่นรับรู้ได้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ซึ่งในวงการกฎหมายนับว่ามีความสำคัญ การแสดงออกของความคิดและความมุ่งหมาย เมื่อเราต้องให้ใครทำอะไร ทางที่ดีที่สุดคืออธิบายด้วยคำพูด ที่เรียกว่าโดยวาจา

        ทักษะการแสดงออกด้วยตัวอักษร ที่เรียกว่าโดยการเขียนหรือที่เรียกว่า ภาษากฎหมายเพราะนิสิตต้องเขียนตอบแบบอัตนัย โดยเฉพาะหน้าที่การงานทางด้านวิชาชีพด้านกฎหมายก็ต้องเกี่ยวข้องกับการเขียน

        ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง การเรียรรู้ด้วยตัวเอง คือ การเพิ่มพูนข้อมูลให้กับตนเอง โดยมิต้องให้ผู้อื่นสอน นักกฎหมายจะต้องสร้างนิสัยให้เป็นคนช่างสังเกตและที่สำคัญคือการตื่นตัวอยู่เสมอ

        ทักษะการวิเคราะห์ คือการแยกแยะข้อมูลและการพิจารณาว่าสิ่งใดคือข้อมูลที่ตรงกับเป้าประสงค์ การวิเคราะห์อาจถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักของหัวข้อที่ว่าด้วยทักษะ ทั้งนี้ เพราะในหัวข้อย่อยอื่นๆ ภายใต้หัวข้อเรื่อง ทักษะ นั้นจะต้องอาศัยการวิเคราะห์ทั้งสิ้น

         ทักษะให้เหตุผล ความเห็นเป็นสิ่งที่ใครก็ได้ที่รู้จักคิดสามารถจะมีได้ แต่ความเห็นนั้นจะได้รับการยอมรับมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการหาข้อมูลมาประกอบเป็นน้ำหนักให้เกิดความน่าเชื่อถือ ในทางวิชาชีพนักกฎหมายต้องรู้วิธีที่จะใช้เหตุผลเพื่อสนับสนุนข้อเสนอของตน และจะต้องรู้วิธีที่จะใช้เหตุผลในการหักล้างเพื่อลดความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ก็ต้องอาศัยความรู้ในด้านตรรกวิทยาและประสบการณ์เป็นสำคัญ

         ทักษะการใช้ดุลนินิจโดยปราศจากอคติ ธรรมชาติของมนุษย์นั้นการที่จะไม่มี รัก โลก โกรธ หลง คงไม่ง่ายนัก การจะไม่ให้มีเลยคงทำไม่ได้แต่ทำให้น้อยลงนั้นฝึกฝนได้ การสร้างคุณสมบัติข้อนี้จำเป็นในการออกไปทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการหรืองานเอกชน

         ทักษะในการแก้ปัญหา คุณสมบัติข้อนี้คงจำเป็นสำหรับทุกอาชีพ แต่สำหรับนักกฎหมายคือการหาทางออกโดยชอบด้วยหลักเกณฑ์และเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม หรือจรรยาบรรณ

บุคลิกภาพ

         สิ่งที่ผู้เรียนวิชากฎหมายจะต้องทำความเข้าใจ ฝึกฝน ตระหนัก ประพฤติด้วยความเอาใจใส่ จนกลายเป็นการปฏิบัติกิจวัตร โดยบุคลิกภาพพึงมี คือ คุณธรรมและการพัฒนาตนเอง

         คุณธรรม คือ หลักปฏิบัติความถูกต้องอันเป็นที่น่าปารถนา น่าพอใจ เป็นสิ่งที่บุคคลควรยึดถือ เป็นสิ่งที่ต้องอาศัย ความตั้งใจที่แน่วแน่และเด็ดเดี่ยว

         การพัฒนาตนเอง คือ แนวทางแห่งความเจริญ มีอุดมการณ์ ที่ถือว่าเป็นมาตรฐานที่เหมาะสมอันเป็นเป้าหมายของชีวิต ซึ่งจะจูงใจให้พยายามบรรลุ ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ ควรที่จะตื่นตัวตามความรู้ทั้งในของตนและที่เกี่ยวข้อง

         อย่างไรก็ตาม ในโลกแห่งความเป็นจริง สภาวการณ์ทุกอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และมีพลวัต ทั้งสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม นอกจากความรู้ ความสามารถ ทักษะและบุคลิกภาพซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการเรียนกฎหมายแล้ว ทักษะอื่นๆ เช่น ภาษาต่างประเทศ การคิดเชิงตรรกศาสตร์ การคำนวณ การออกแบบสร้างสรรค์ การเจรจาต่อรอง ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการมีความใฝ่รู้ในสิ่งใหม่ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นทักษะที่เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นของนักกฎหมายข้างหน้าทั้งสิ้น ทางคณะนิติศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตใหม่ที่เข้ามาศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความสุขกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และมีจิตใจที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยคุณสมบัติข้างต้น เพื่อสร้างและหล่อหลอมนิสิตให้มีคุณลักษณะสมบูรณ์ออกไปทำงานรับใช้สังคมร่วมกันสร้างสังคมอย่างสงบสุขต่อในภายภาคหน้า
                                                                 

 

                                                                   ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค

                                                              คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

โหลดเป็นเอกสาร pdf