คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะนิติศาสตร์
สัญลักษณ์ประจำคณะ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทําเนียบคณบดี
ผู้บริหารคณะ
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
สารจากคณบดี
ภารกิจคณบดี
ภารกิจรองคณบดี อาจารย์กฤษฎา
สายตรงคณบดี
ร้องเรียน/เสนอแนะ
ข้อมูลการติดต่อ
 
สารจากคณบดี กลับหน้าหลัก


 

 

สารคณบดี คณะนิติศาสตร์

 

 

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคนซึ่งกำลังจะไปเป็นนักกฎหมายรุ่นใหม่ในอนาคต การจะเป็นนักกฎหมายที่ดีต้องธำรงรักษาและผดุงความยุติธรรม ความถูกต้อง มิใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แล้วยังต้องเที่ยงตรงปราศจากอคติและมีความกล้าหาญในทางจริยธรรม กล่าวคือ กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องและมีความเป็นธรรมด้วยความสุขุมรอบคอบ อาศัยสติปัญญาพินิจพิเคราะห์กฎหมายให้ถูกต้องเที่ยงตรงบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่ปล่อยให้มีผู้อาศัยช่องโหว่ของกฎหมายเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นโดยไม่เป็นธรรม ต้องทำตนให้เป็นที่พึ่งของสุจริตชนด้วย จึงจะถือว่าเป็นนักกฎหมายได้อย่างเต็มภาคภูมิ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณในฐานะที่เป็นแหล่งสะสมความรู้และชี้นำสังคม ตลอดจนเป็นที่ผลิตบุคลากรกฎหมาย จึงมีบทบาทในการหล่อหลอมคุณสมบัติและบุคลิกภาพของนักกฎหมายที่สังคมต้องการ เพื่อรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทางคณะนิติศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรขึ้นใหม่เพื่อให้เอื้อและสนับสนุนต่อการกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ตลอดทั้งภาคการเรียน มีการเรียนรู้เชิงปฏิบัติโดยประสบการวิชาชีพและจากข้อเท็จจริงที่พบเจอในชุมชนและสังคมมากขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ได้ทันที อีกทั้งการได้พบเห็นความทุกข์ยากของชาวบ้านจริงๆ ตลอดจนปรับลดการเรียนการสอนในภาคสุดท้ายของหลักสูตรเพื่อให้เอื้อต่อการเตรียมความพร้อมที่ว่าที่บัณฑิตในการเริ่มต้นสู่สังคมหรือต่อยอดองค์ความรู้ทางกฎหมายต่อไปได้อย่างมั่นคง เป็นนักกฎหมายที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม และสามารถนำความยุติธรรมสู่สังคมได้อย่างแท้จริง

ดังนั้นในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน ทางคณะนิติศาสตร์แห่งนี้ต้องการให้นิสิตทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณแห่งอาชีพ ประพฤติตนอยู่ในกรอบเพราะความประพฤติตน นักกฎหมายจะต้องตระหนักและปฏิบัติจนเป็นนิสัยติดตัว คือ ความสุจริต ซึ่งหมายถึง ความชื่อตรง ซื่อสัตย์ เปิดเผย จริงใจ ปราศจากการหลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบ ดำเนินการไปตามเนื้อผ้า โดยมิได้มุ่งให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้หรือเสียประโยชน์เพราะการนั้น ทั้งนี้ ขอให้นิสิตมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน และอดทน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการศึกษาเล่าเรียนวิชานิติศาสตร์จนสำเร็จ

                                                                

                                                                  รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค

                                                              คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

โหลดเป็นเอกสาร pdf