คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะนิติศาสตร์
สัญลักษณ์ประจำคณะ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทําเนียบคณบดี
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บริหารและบุคลากร
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
สารจากคณบดี
ภารกิจรองคณบดี ผศ.กฤษฎา
สายตรงคณบดี
ร้องเรียน/เสนอแนะ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
จุดเด่นของการให้บริการ และ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการให้บริการ
 
ทําเนียบคณบดี กลับหน้าหลัก

 

 ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์
รักษาการแทนคณบดี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551

 
 
     
     
   อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี
ดำรงตำแหน่ง คณบดี
ตั้งแต่ พ.ศ.2551 - 2560
 
 
     
     
   ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ  ทองขะโชค
ดำรงตำแหน่ง คณบดี
ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน