คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตร
การรับรองคุณวุฒิ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
กฎระเบียบ/ข้อบังคับ
 
การรับรองคุณวุฒิ กลับหน้าหลัก

คำรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน ก.พ.