คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
รับสมัคร
รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ/ปกติ
รายละเอียดการรับสมัครเรียนแบบบล็อกคอร์ส ศ.-อ.
โครงการที่เปิดรับนิสิต ปีการศึกษา 2563:TCAS63
รับบุคลเข้าศึกษาต่อ
โครงการโควตาพิเศษ : Young Smart TSU ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการ Pre-Degree
 
โครงการที่เปิดรับนิสิต ปีการศึกษา 2563:TCAS63 กลับหน้าหลัก