คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการบุคลากร
มติย่อคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
รายงานประจำปี
คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์ม
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ
กฎหมายแก้ไขใหม่
E-Service (ระบบสารสนเทศ)
รายงานข้อมูลทางการเงิน
ตารางการใช้ห้องประชุม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ผลงานทางวิชาการ
 
แผนพัฒนาบุคลากร กลับหน้าหลัก

1.​​​​​แผนอัตรากำลัง

2.แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3.ประเมินผลแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4.แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)

5.ประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)

6.แผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข

7.ประเมินผลแผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข