คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูลบุคลากร
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
รายงานประจำปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์ม
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานคณะ ประจำปี พ.ศ. 2561
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ
กฎหมายแก้ไขใหม่
E-Service
รายงานข้อมูลทางการเงิน
 
แผนพัฒนาบุคลากร กลับหน้าหลัก

  1. แผนอัตรากำลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2564 มติคณะวันที่ 20 ก.พ. 62
  2. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2564  ปรับตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่
  3. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักณิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  4. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  5. ประเมินผลแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  6. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลIDP คณะนิติศาสตร์ 2563
  7. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลIDP คณะนิติศาสตร์ 2562
  8. ประเมินผล IDP คณะนิติศาสตร์ 2562
  9. แผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข  คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
  10. แผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข  คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561