คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูลบุคลากร
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
รายงานประจำปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์ม
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานคณะ ประจำปี พ.ศ. 2561
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ
กฎหมายแก้ไขใหม่
E-Service
รายงานข้อมูลทางการเงิน
 
แผนพัฒนาบุคลากร กลับหน้าหลัก

  1. แผนอัตรากำลังคน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2564 มติคณะวันที่ 20 ก.พ. 62
  2. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2564  ปรับตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่
  3. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  4. ประเมินผลแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  5. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลIDP คณะนิติศาสตร์ 2562
  6. ประเมินผล IDP คณะนิติศาสตร์ 2562
  7. แผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข  คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561