คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูลบุคลากร
ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
รายงานประจำปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์ม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานคณะ ประจำปี พ.ศ. 2561
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ
กฎหมายแก้ไขใหม่
E-Service (ระบบสารสนเทศ)
รายงานข้อมูลทางการเงิน
 
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ กลับหน้าหลัก

  1. ตัวอย่างการแยกประเภทงบประมาณรายจ่ายโครงการ
  2. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ชุดที่ 1
  3. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ชุดที่ 2
  4. วิธีคำนวณกรอกข้อมูลการเดินทาง
  5. วิธีคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
  6. เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายหมวดค่าวัสดุ
  7. แนวปฏิบัติการขยยายเบิกเงินงบประมาณล่าช้า
  8. แนวปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ
  9. ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าสอนภาคสมทบ(อาจารย์ประจำ)
  10. ขั้นตอนการขออนุญาตและอนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ในประเทศ(ประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน ฯลฯ)