คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
รายงานประจำปี
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์ม
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ
กฎหมายแก้ไขใหม่
รายงานข้อมูลทางการเงิน
 
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ กลับหน้าหลัก

  1. ตัวอย่างการแยกประเภทงบประมาณรายจ่ายโครงการ
  2. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ชุดที่ 1
  3. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ชุดที่ 2
  4. วิธีคำนวณกรอกข้อมูลการเดินทาง
  5. วิธีคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
  6. เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายหมวดค่าวัสดุ
  7. แนวปฏิบัติการขยยายเบิกเงินงบประมาณล่าช้า