คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ
กฎหมายแก้ไขใหม่
E-Service
รายงานข้อมูลทางการเงิน
 
รายงานประจำปี กลับหน้าหลัก

รายงานประจำปี
  รายงานประจำปี คณะนิติศาสตร์  ประจำปี : 2559
  รายงานประจำปี คณะนิติศาสตร์  ประจำปี : 2558
  รายงานประจำปี คณะนิติศาสตร์  ประจำปี : 2557
  รายงานประจำปี คณะนิติศาสตร์  ประจำปี : 2556
  รายงานประจำปี คณะนิติศาสตร์  ประจำปี : 2555
  รายงานประจำปี คณะนิติศาสตร์  ประจำปี : 2554
  รายงานประจำปี คณะนิติศาสตร์  ประจำปี : 2553
  รายงานประจำปี คณะนิติศาสตร์  ประจำปี : 2552