คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการบุคลากร
มติย่อคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
รายงานประจำปี
คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์ม
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ
กฎหมายแก้ไขใหม่
E-Service (ระบบสารสนเทศ)
รายงานข้อมูลทางการเงิน
ตารางการใช้ห้องประชุม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ผลงานทางวิชาการ
 
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย กลับหน้าหลัก

ระเบียบ
        ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ

       ระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

 

ประกาศ
       ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

       ฝ่ายบุคคล

 

ประกาศกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

 1. ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 2. ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
 3. ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
 4. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
 5. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560
 6. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
 7. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
 8. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องหลักเกณฑ์การเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2559
 9. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
 10. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหารและ ประเภทอำนวยการ  กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับตำแหน่ง พ.ศ.2560
 11. หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเงินเดือนประจำปีของพนักงาน มหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ระหว่างการลา ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2561
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปรับปรุงบัญชี เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง และบัญชีเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 13. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
 14. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561