คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ
กฎหมายแก้ไขใหม่
E-Service
รายงานข้อมูลทางการเงิน
 
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย กลับหน้าหลัก

ระเบียบ
        ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ

       ระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

 

 


ประกาศ
       ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

 

 

       ฝ่ายบุคคล