คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
รายงานประจำปี
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์ม
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ
กฎหมายแก้ไขใหม่
รายงานข้อมูลทางการเงิน
 
แบบฟอร์ม กลับหน้าหลัก

แบบฟอร์มเสนอโครงการ / วิจัย

          รายละเอียดและแนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย


แบบฟอร์มที่ปรึกษาทางวิชาการ

 


แบบฟอร์มการเงิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ใช้เบิกค่าสอนภาคสมทบ จ-ศ และ ศ-อา  
 
          ใช้เบิกภาคสมทบ จ-ศ และ ศ-อา  
 
 


แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน

            ประเภท : แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
            ประเภท : แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน


แบบฟอร์มพัสดุ

1. จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโครงการ 

2. แบบฟอร์มเสียภาษีสรรพากร

 1. ภงด 3 (บุคคลธรรมดา)

      2. ภงด 53 (สำหรับนิติบุคคล)

3. แบบฟอร์มการจัดจ้างกรณีจ้างเหมาบริการในการเดินทางไปราชการ

4. ใบขอแจ้งความประสงค์ให้จัดซื้อจ้างพัสดุ หรือ แจ้งซ่อมพัสดุ (ครุภัณฑ์)
5. ใบสั่งจ้าง
6. ใบสำคัญรับเงิน
7. แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ
8. แบบฟอร์มยืมพัสดุ
 


แบบฟอร์มแบบฟอร์มธุรการ


แบบฟอร์มวิชาการ

 • แบบฟอร์มขอเทียบรายวิชา (นิสิต) File.PDF  Word.Doc
 • แบบฟอร์มขออนุญาตสอนชดเชยภาคสมทบ File.PDF   Word.Doc (อาจารย์)
 • แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา (อาจารย์) File.PDF  Word.Doc
 • แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประเภทนิสิต (นิสิต) Word.Doc

 • แบบฟอร์มขอเดินทางไปนิเทศนิสิตฝึกงาน (อาจารย์) File.PDF  Word.Doc
 • แบบฟอร์มขอดูกระดาษคำตอบ (นิสิต) File.PDF  Word.Doc
 • แบบฟอร์มขอส่งเกรดก่อนกรณีพิเศษ (กรณีนิสิตขอจบเป็ยรายบุคคล) (อาจารย์) File.PDF  Word.Doc
 • แบบฟอร์มขอสอบเลื่อนสอบ (นิสิต) File.PDF  Word.Doc
 • แบบฟอร์มคำร้องขอขยายจำนวนผู้เรียน (นิสิต) File.PDF
 • แบบฟอร์มคำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด (นิสิต) File.PDF  
 • แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์รอพินิจ (นิสิต) File.PDF
 • แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (นิสิต) File.PDF  
 • แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (นิสิต) File.PDF  Word.Doc
 • แบบฟอร์มปลี่ยนแปลง วัน เวลา ตาราง เรียน (อาจารย์)  File.PDF  Word.Doc
 • แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงกรรมคุมสอบกลางภาคและปลายภาค (อาจารย์) Word.Doc
 • แบบฟอร์มให้คำปรึกษาทางวิชาการ (อาจารย์) File.PDF  Word.Doc


แบบฟอร์มงานประชุม


 •  

แบบฟอร์มโสตทัศนูปกรณ์