คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการบุคลากร
มติย่อคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
รายงานประจำปี
คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์ม
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ
กฎหมายแก้ไขใหม่
E-Service (ระบบสารสนเทศ)
รายงานข้อมูลทางการเงิน
ตารางการใช้ห้องประชุม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ผลงานทางวิชาการ
 
แบบฟอร์ม กลับหน้าหลัก

แบบฟอร์มฝ่ายบุคคล

แบบฟอร์มงานสวัสดิการ

แบบฟอร์มเสนอโครงการ / วิจัย

          รายละเอียดและแนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย


แบบฟอร์มที่ปรึกษาทางวิชาการ

 


แบบฟอร์มการเงิน

 
 
 
 
 
   
 
 
          ใช้เบิกค่าสอนภาคสมทบ จ-ศ และ ศ-อา  
 
          ใช้เบิกภาคสมทบ จ-ศ และ ศ-อา  
 
 


แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน

            ประเภท : แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
            ประเภท : แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน


แบบฟอร์มพัสดุ

1. จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโครงการ 

2. แบบฟอร์มเสียภาษีสรรพากร

  1. ภงด 3 (บุคคลธรรมดา)

      2. ภงด 53 (สำหรับนิติบุคคล)

3. แบบฟอร์มการจัดจ้างกรณีจ้างเหมาบริการในการเดินทางไปราชการ

4. ใบขอแจ้งความประสงค์ให้จัดซื้อจ้างพัสดุ หรือ แจ้งซ่อมพัสดุ (ครุภัณฑ์)
5. ใบสั่งจ้าง
6. ใบสำคัญรับเงิน
7. แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ
8. แบบฟอร์มยืมพัสดุ
9. แบบฟอร์มขอรับเสื้อและอุปกรณ์อื่นๆ


แบบฟอร์มแบบฟอร์มธุรการ


แบบฟอร์มวิชาการ


แบบฟอร์มงานประชุม


  •  

แบบฟอร์มโสตทัศนูปกรณ์

แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา