คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการบุคลากร
มติย่อคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
รายงานประจำปี
คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์ม
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ
กฎหมายแก้ไขใหม่
E-Service (ระบบสารสนเทศ)
รายงานข้อมูลทางการเงิน
ตารางการใช้ห้องประชุม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ผลงานทางวิชาการ
 
การจัดการความรู้ (KM) กลับหน้าหลัก

ประจำปีการศึกษา 2557
แนวปฏิบัตืที่ดีในการประกันคุณภาพหลักสูตรและการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย
ประเภท : ปี 2557
แผนการจัดการความรู้  ประจำปี 2557 คณะนิติศาสตร์
ประเภท : ปี 2557
 
ประจำปีการศึกษา 2556
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
ประเภท : ปี 2556
แผนการจัดการความรู้  ประจำปี 2556 คณะนิติศาสตร์
ประเภท : ปี 2556
 
ประจำปีการศึกษา 2555
ผลการสังเคราะห์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2555
ประเภท : ปี 2555
แผนการจัดการความรู้  ประจำปี 2555 คณะนิติศาสตร์
ประเภท : ปี 2555
แนวปฏิบัติที่่ดี (บทสรุปจากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก) ประจำปีการศึกษา 2555
ประเภท : ปี 2555
การจัดการความรู้ด้านบริการวิชาการ
ประเภท : ปี 2555
การจัดการความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม[ข่าว]
ประเภท : ปี 2555
การจัดการความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเภท : ปี 2555
ผลการสังเคราะห์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2555
ประเภท : ปี 2555
แนวปฏิบัติที่่ดี (บทสรุปจากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก)
ประเภท : ปี 2555
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีกฎหมายเชิงคลินิค (อ.เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์ วันที่ 25 ม.ค. 56)
ประเภท : ปี 2555
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีกฎหมายเชิงคลินิค (อ.วิสิษฐ เชาทอง วันที่ 23 ม.ค. 56)
ประเภท : ปี 2555
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีกฎหมายเชิงคลินิค (อ.กรรณภัทร ชิตวงศ์ และเสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์ วันที่ 11 พ.ค. 56)
ประเภท : ปี 2555
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีกฎหมายเชิงคลินิค (อ.กรกฎ ทองขะโชค วันที่ 26 ก.พ. 56)
ประเภท : ปี 2555
แนวปฏิบัติที่ดี (บทสรุปจากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษากฎหมายเชิงคลินิค แนวทางการพัฒนาวิธีการสอนกฎหมายไทย)
ประเภท : ปี 2555
 
ประจำปีการศึกษา 2554
บทสรุปจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ประเภท : ปี 2554
แนวปฏิบัติที่่ดี (บทสรุปจากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก)
ประเภท : ปี 2554
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เล่าเรื่อง)ของอาจารย์เสาวณีย์และอาจารย์นฤมล
ประเภท : ปี 2554
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เล่าเรื่อง) (KM) ของ อ.กรกฏ และ อ.กรรณภัทร
ประเภท : ปี 2554
ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ (KM) 
ประเภท : ปี 2554
รายงานผลการจัดการความรู้ตามระบบประกันคุณภาพ รอบ 12 เดือน
ประเภท : ปี 2554
แผนการจัดการความรู้ 
ประเภท : ปี 2554