คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการบุคลากร
มติย่อคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
รายงานประจำปี
คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์ม
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ
กฎหมายแก้ไขใหม่
E-Service (ระบบสารสนเทศ)
รายงานข้อมูลทางการเงิน
ตารางการใช้ห้องประชุม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ผลงานทางวิชาการ
 
ประกันคุณภาพ กลับหน้าหลัก

รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา : 2559 รอบ 6 เดือน
  รายละเอียด : โหลดเอกสาร
   
แผนการพัฒนาคุณภาพ ประจำปี : 2554
  รายละเอียด : โหลดเอกสาร
   
ประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปี : 2554
  รายละเอียด : โหลดเอกสาร
   
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี : 2554
  รายละเอียด : โหลดเอกสาร
   
แผนพัฒนาบุคลากร
  รายละเอียด : โหลดเอกสาร ประจำปี : 2554
  รายละเอียด : โหลดเอกสาร ประจำปี : 2555
    
เอกสารประกอบการสัมนา AUN-QA
  QA TSU 58 (word)
 - 1 ปก
 - 2 คู่มือ CUPT (ส่วนนำ)
 - 3 คู่มือ CUPT (เนื้อหา)
  CUPT QA
  Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3_2015
  QA TSU 58
  ข้อมูลการเขียนการประกันคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
  น.บ.นิติศาสตร์ แก้ สกอ