คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ
กฎหมายแก้ไขใหม่
E-Service
รายงานข้อมูลทางการเงิน
 
ยุทธศาสตร์และแผนงาน กลับหน้าหลัก

แผนยุทธศาสตร์

  ร่างแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2560-2564
รายละเอียด : โหลดเอกสาร
   
แผนการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ประจำปี : 2551
รายละเอียด : โหลดเอกสาร
   
งบประมาณรายจ่ายคณะนิติศาสตร์
  แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ประจำปี : 2561
รายละเอียด : โหลดเอกสาร
   
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 งบอุดหนุนรัฐบาล
รายละเอียด :
โหลดเอกสาร
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 เงินรายได้
รายละเอียด :
โหลดเอกสาร

คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด :
โหลดเอกสาร