คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูลบุคลากร
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
รายงานประจำปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์ม
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานคณะ ประจำปี พ.ศ. 2561
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ
กฎหมายแก้ไขใหม่
E-Service
รายงานข้อมูลทางการเงิน
 
ยุทธศาสตร์และแผนงาน กลับหน้าหลัก

แผนยุทธศาสตร์

  ร่างแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561-2564
รายละเอียด : โหลดเอกสาร
   
แผนการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ประจำปี : 2563
รายละเอียด : โหลดเอกสาร
   
งบประมาณรายจ่ายคณะนิติศาสตร์
  แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ประจำปี : 2563
รายละเอียด : โหลดเอกสาร
   
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
รายละเอียด : โหลดเอกสาร

คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด : โหลดเอกสาร
แผนความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายละเอียด : โหลดเอกสาร