คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 

นำเสนอคณะนิติศาสตร์ให้กับนักเรียนประปีการศึกษา 2562